Ласкаво просимо

Ради вітати вас на нашому порталі. Сподіваємося, ви зможете знайти тут багато нового і цікавого.

"Мовний бар'єр" як психологічний феномен при навчанні іноземній мові

Останнім часом значно підвищився інтерес до англійської мови як засобу міжнародного спілкування. Він вже визнаний мовою професійного спілкування в різних сферах діяльності, а появу комп'ютерів поставило його використання в особливе положення в порівнянні з іншими мовами. Зараз існує велика кількість можливостей для спілкування з представниками інших країн і вдосконалення мови, але, не дивлячись на це, тільки невеликий відсоток молодих людей нашого суспільства налаштовано на спілкування з однолітками за кордоном. Більшість же, прикриваючись маскою байдужості, уникає контакту з носіями іноземних зиков навіть тоді, коли ті є ініціаторами спілкування.

Дана стаття присвячена дослідженню психологічного бар'єру що заважає спілкуванню на іноземній мові. Серед викладачів і людей, що вивчають і викладають іноземні мови, це явище отримала назва – "мовний бар'єр". Це поняття широко використовується в рекламних цілях різних мовних шкіл, але в теж час даний бар'єр не належить до добре вивчених проблем.

Мовний бар'єр виявляється як індивідуальна, суб'єктивна неможливість користуватися тими знаннями, які вже є. Це своєрідний психологічний бар'єр говору - широко поширена складність як на початковому етапі навчання, так і для просунутих студентів. Проявляє себе як неможливість виразити свої думки, висловити свою точку зору. Бар'єр говору існує і в рідній мові і часто називається синдромом собаки (коли все зрозуміло, але сказати неможливо).

Психологи під бар'єрами розуміють якісь перешкоди, перешкоди, що заважають досягненню взаєморозуміння між людьми, і розділяють всі бар'єри на смислових і психологічних. Смислові бар'єри є слідством того, що одне і те ж явище, вислів має для коммуникантов різний сенс. Неспівпадання сенсів висловів (прохань, наказів і т. д.) створює перешкоди для встановлення взаєморозуміння між партнерами. Механізм же психологічних бар'єрів полягає в посиленні негативних переживань і установок – сорому, відчуттів провини, страху, тривоги, низької самооцінки і так далі

Психологічні бар'єри виявляються в неадекватній ситуації пасивності або, навпаки, надмірній активності суб'єкта, що перешкоджає виконанню ним тих або інших завдань.

Для ефективного навчання усної іншомовної мови викладачеві не можна не недооцінювати роль бар'єру спілкування. Необхідно уміти визначити наявність психологічного бар'єру спілкування у навчаного, розпізнати природу і характер цього бар'єру і, відповідно до цих даних, вибрати той метод навчання, який прийнятний до тієї або іншої групи навчаних.

На думку, Б. Д. Паригина психологічні бар'єри виконують дві функції: 1) функція психологічної перешкоди; 2) функція психологічного захисту, який сприяє автономності, що відособляє особу в спільності і забезпечує їй відносну незалежність і індивідуальність.

Виникнення будь-якого психологічного бар'єру супроводиться виникненням критичної ситуації. На думку Ф. Е. Василюкакрітічеськая ситуація може бути визначена як ситуація неможливості, тобто така ситуація, в якій суб'єкт стикається з неможливістю реалізації внутрішніх необходімостей свого життя (мотивів, прагнень, цінностей і ін.).

Бар'єр — це суб'єктивно-об'єктивна категорія. Те, що є непереборною перешкодою для слабкого, немає такий для сильного. Зовнішні бар'єри нерозривно пов'язані з внутрішніми, продукують їх. Так, піднімаючи важкий вантаж, чоловік випробовує внутрішній опір, що виражається у відчутті трудності, неприємного, деколи позамежної напруги і втоми. Монотонні бар'єри викликають нудьгу, несподівані перешкоди на шляху до важливої мети — емоційний стрес, фрустрацію, засмучення, роздратування, смуток і так далі

При аналізі механізмів психогенезу бар'єрів Р.Х. Шакуров диференціює їх на ціннісних (первинні) і операційних (вторинні). Прості первинні бар'єри створюють передумови для розвитку цінностей під впливом вторинних, операційних бар'єрів. Останні виступають як перешкода, такі, що заважають дістати доступ до бажаних цінностей. Взаємодія потреб з вторинними бар'єрами супроводиться різними емоційними станами людини, його переживаннями, які і створюють привабливість діяльності.

На думку Р.Х. Шакурова, бар'єри грають важливу роль в конструюванні і дінамізациі діяльності. Ціннісні бар'єри актуалізують потребу – приводять її в активний стан. В результаті взаємодії актуалізованих потреб з вторинними бар'єрами народжуються інші доданки діяльності і їх взаємозв'язку: очікування, мотиви, завдання, дії, результати. З ними пов'язаний розвиток ціннісно-мотиваційних і операційних структур.

Бар'єр не завжди переживається суб'єктом як емоційний дискомфорт, він часто не усвідомлюється. Без адекватного внутрішнього стану немає позитивної емоційної реакції — не здається привабливим жоден предмет. Якщо ціннісні бар'єри безпосередньо пов'язані з потребами, то вторинні бар'єри — з устремліннями і діями суб'єкта.

Потреба спочатку виявляється лише в переживанні дефіциту, а коли вона опредмечиваєтся, то набуває емоційно-вольової форми — форму устремлінь (потягів, бажань, прагнень, пристрастей, жадань), направлених на привабливі цінності. Цінності — це "душа" устремлінь. Оскільки цінності репрезентуються в свідомості не тільки в емоційній, але і в образній і понятійній формах, то актуалізація устремлінь може здійснюватися не тільки при контакті з предметом потреби, але і за допомогою уявлень, уяви, думок.

Взаємодія устремлінь з вторинними бар'єрами супроводиться багатющою гаммою відчуттів. Емоційні стани людини, його основні переживання: радості і жалю, задоволеності і незадоволеності, захоплення і печалі, надії і відчаї, трепетні хвилювання і спокій духу — все ті відчуття і настрої, які наповнюють наше повсякденне життя, пов'язані насамперед з успіхами і невдачами в реалізації наших устремлінь, тобто з подоланням вторинних бар'єрів в процесі діяльності. Діяльність, якою супроводять успіхи і радощі, стає привабливою сама по собі — як і багато елементів ситуації успіху. Привабливі і люди, сприяючі нам в подоланні труднощів. Тут ціннісні стосунки виникають на основі механізму асоціації.

В цілому є підстава трактувати емоції як реакції людини на динаміку бар'єрів. Негативні відчуття — це переживання, що є результатом прояву "опори" з боку середовища, позитивні, — следствія його успішного подолання. Пристосовний сенс таких реакцій очевидний: емоції свідчать про мобілізацію енергії суб'єкта для подолання перешкод. Пристосовні функції виконують навіть відчуття, застережні людину від боротьби з непосильними перешкодами. Невдачі — це сигнали для роздумів про правильність узятого курсу.

На думку Р.Х. Шакурова, бар'єри забезпечують психогенез діяльності. Сенс і призначення останньою полягають в подоланні перешкод, що заважають задоволенню потреб. При цьому потреба виступає як енергетична основа руху, як його умова. А причиною є бар'єр. Під його впливом потреба переходить в мотив і приходить в рух вся діяльність. Вивчення психологічних бар'єрів в контексті навчання іноземній мові обумовлена необхідністю підвищення мотиваційного рівня учбово-пізнавальної діяльності студентів і створення оптимальних умов їх мовної взаємодії.

Покладений механізм може бути покладений і в основу організації мовної діяльності студентів на заняттях по іноземній мові. При цьому в число методичних завдань викладача входитиме:

· створення сприятливих умов для актуалізації механізмів мовної діяльності;

·контроль за процесом подолання мовного бар'єру.

Бар'єри грають вирішальну роль в конструюванні і дінамізациі мовної діяльності. Але якщо бар'єр суб'єктивно не переживається як дефіцит чогось, як напруга, як трудність, діяльність не реалізує свою розвиваючу функцію.

Для профілактики і подолання психологічного бар'єру говору можна виділити наступні необхідні педагогічні умови:

· створення клімату взаємної довіри, психологічна атмос­фера ухвалення, емоційної теплоти, безпеки, в якій проходить навчання, со­зданія атмосфери співпраці в учнівських колективах;

· формування позитивних емоцій в процесі навчання;

· створення ситуації успіху;

· ситуативну обумовленість освітнього процесу;

· формування умов, в яких той, що навчається не може не проявити активності, або враховувати особові мотиви, тобто інтереси і захоплення вчаться.

Каськевіч А. А., Сиротініна Е.

Copyright (c) 2016

Карта сайта.